TAR Cynradd (3-11 oed) gyda SAC

Trosolwg

Mae'r cyrsiau TAR Cynradd a TAR Uwchradd wedi eu cynllunio i roi dealltwriaeth ddofn i chi o sut mae plant a phobl ifanc yn dysgu, a'u bwriad yw rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i ddatblygu fel athro creadigol ac arloesol. Bydd cyfran sylweddol o'ch amser yn cael eu dreulio'n ymwneud ag ysgolion y bartneriaeth, lle byddwch yn dysgu gan athrawon profiadol iawn a fydd yn helpu i ddatblygu eich hyder wrth addysgu, ar y cyd ac yn annibynnol.

Modiwlau

Mae'r cyrsiau TAR yn cynnwys tri modiwl 60 credyd ar Lefel 7 (lefel Meistr).

Profiad Ysgol (PR0220)

Byddwch yn cael cyfle i fagu eich hyder yn raddol a datblygu eich sgiliau addysgu yn yr ystafell ddosbarth ac mewn lleoliadau eraill, a dysgu am ddatblygiad ac anghenion plant a phobl ifanc, am sut maent yn dysgu ac am y cwricwlwm - hyn oll gyda chefnogaeth athrawon a mentoriaid profiadol yn yr ysgolion arweiniol a'r ysgolion rhwydwaith ac yn y brifysgol. Byddwch yn gweithio gyda mentor Iaith Gymraeg a fydd yn eich cefnogi i ddatblygu eich sgiliau Cymraeg.

Mae gan ysgolion yng Ngogledd Cymru broffil ieithyddol amrywiol a gellir categoreiddio ysgolion cynradd ac uwchradd yn fras fel rhai Cyfrwng Cymraeg, Cyfrwng Saesneg neu Ddwyieithog. Dyrennir lleoliadau i fyfyrwyr mewn modd sy'n cyfateb i'w gallu ieithyddol. Bydd pob ysgol yn cynnig o leiaf rhywfaint o Gymraeg gan olygu bod myfyrwyr CaBan yn cael profiad o amgylchedd amlieithog ac yn datblygu eu sgiliau iaith eu hunain ar yr un pryd.

Bydd y sgiliau addysgu y bydd myfyrwyr yn eu cael yn rhai gwerthfawr y gellir eu trosglwyddo y tu hwnt i Gymru; a derbynnir SAC a geir ar gwrs sydd wedi'i achredu gan Gyngor y Gweithlu Addysg yng Nghymru, yn Lloegr hefyd.

Astudiaethau Proffesiynol, Astudiaethau Addysgeg ac Astudiaethau Craidd mewn Addysg Uwchradd (PR7212) 30 credyd ar Lefel 7

Yn y modiwl hwn, byddwch yn edrych ar y canlynol:

• amrywiaeth lleoliadau addysgol;

• dylanwadau diwylliannol, cymdeithasol ac emosiynol ar ddatblygiad a dysgu plant a phobl ifanc;

• dulliau o reoli ymddygiad, cynllunio ac asesu ar gyfer dysgu;

• polisi cyfredol a rôl ymchwil wrth ddatblygu ymarfer addysgol.

Bydd sgiliau Cymraeg personol a dealltwriaeth o ddiwylliant a threftadaeth Cymru yn cael eu datblygu yn y modiwl hwn. O ran caffael a datblygu'r iaith Gymraeg, bydd unrhyw gynnydd yn dechrau o fan cychwyn yr unigolyn.

Astudiaethau Pwnc (PR7214) 30 credyd ar Lefel 7

Trwy sesiynau gweithdy a gweithgareddau cydweithredol yn yr ysgol a'r brifysgol, byddwch yn edrych ar ddysgu, addysgu ac asesu o fewn y cwricwlwm newydd ar gyfer ysgolion yng Nghymru sy'n cael ei ddatblygu gan athrawon a'i lywio gan yr ymchwil ddiweddaraf. Fe'ch addysgir sut i wella eich ymarfer eich hun trwy arbrofi gyda thechnegau newydd a gwerthuso pa mor effeithiol ydynt a thrwy gynnal ymholiad proffesiynol bychan yn yr ysgol. Dyma sut y caiff y modiwl ei asesu. Mae dysgu proffesiynol ac academaidd yn digwydd yn y Brifysgol ac mewn lleoliadau eraill o fewn y bartneriaeth a hynny mewn darlithoedd, seminarau, gweithdai ymarferol, sesiynau tiwtorial a thrwy arferion arloesol yn yr ysgol megis 'rowndiau addysgu o ansawdd', astudio gwersi a gweithgareddau cydweithredol eraill.

Mae Astudiaethau Pwnc yn y cyfnod Cynradd yn canolbwyntio ar y Chwe Maes Dysgu a Phrofiad. Yn y cyfnod Uwchradd byddwch yn dysgu sut mae eich pwnc arbenigol yn cyd-fynd â'r Meysydd Dysgu a Phrofiad sy'n cynnwys:  

• Iechyd a lles;

• Llythrennedd, iaith a chyfathrebu;

• Mathemateg a rhifedd;

• Gwyddoniaeth a thechnoleg; a

• Celfyddydau mynegiannol.

Iaith astudio

Cyrsiau cynradd 

Bydd y cyrsiau TAR Cynradd cyfrwng Saesneg ar gael ym Mhrifysgol Bangor a Phrifysgol Caer. Dim ond ym Mhrifysgol Bangor y bydd y cyrsiau Cynradd cyfrwng Cymraeg ar gael.

Mae'r pynciau TAR uwchradd ar gael ym Mhrifysgol Bangor a Phrifysgol Caer. I weld rhestr lawn o'r pynciau sy'n cael eu cynnig ac ym mha iaith y gellir eu hastudio, ewch i CaBan.ac.uk.

(Rydym yn cynnig pob pwnc ac eithrio Addysg Gorfforol a Gweithgareddau Awyr Agored gyda gweithgareddau awyr agored yn ychwanegol.)

Byddwch yn meithrin dealltwriaeth fanwl o addysgeg eich pwnc arbenigol wedi ei lywio gan yr ymchwil ddiweddaraf, yn ogystal â dulliau trawsgwricwlaidd o ddysgu. Hefyd, byddwch yn dysgu sut i ddatblygu sgiliau llythrennedd, rhifedd a digidol y disgyblion o fewn eich pwnc.

Gofynion Mynediad

Nid oes angen i chi fod yn byw yng Nghymru na i wneud cais. Os ydych chi'n ddysgwr Cymraeg, byddwn yn darparu hyfforddiant Cymraeg i chi a fydd wedi'i deilwra i'ch anghenion p'un a ydych chi'n ddechreuwr llwyr neu'n ddysgwr ar lefel uwch. Yr hyn sy'n hanfodol yw bod arnoch awydd dod yn athro rhagorol sy'n cefnogi'r mentrau addysgol sy'n digwydd yng Nghymru.

Bydd disgwyl fod gan ymgeiswyr y canlynol:

•             gradd anrhydedd 2:2 o leiaf

•             profiad perthnasol yn ysgolion y wladwriaeth a phrofiad o weithio gyda phobl ifanc

•             gradd B/gradd 5 mewn arholiad TGAU yn unrhyw un o'r canlynol: Iaith Saesneg, Llenyddiaeth Saesneg, Iaith Gymraeg (Iaith Gyntaf), Llenyddiaeth Gymraeg. Lle ceir yr hyn sy'n cyfateb i radd B mewn naill ai Lenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Gymraeg, rhaid cael o leiaf radd C/gradd 4 yn yr arholiad TGAU cyfatebol yn Saesneg neu Gymraeg Iaith (Gyntaf)

•             TGAU gradd C mewn Gwyddoniaeth

•             byddant hefyd yn gorfod llwyddo mewn profion cyn cael mynediad i'r cwrs fel y pennwyd gan Gyngor y Gweithlu Addysg

•             rhaid cael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a wneir trwy'r Brifysgol.

•             Agwedd gadarnhaol tuag at ddysgu Cymraeg a gwerthfawrogi pwysigrwydd hyrwyddo'r iaith a'r diwylliant Cymraeg

Gwnewch gais ar-lein yn: www.ucas.com/ucas-teacher-training