Pwy ydy pwy?

Ynglŷn â GwE

Mae GwE, Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru, sy'n wasanaeth cwbl ddwyieithog, yn gweithio ar ran ac ochr yn ochr ag Awdurdodau Lleol Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd, Wrecsam ac Ynys Môn i ddatblygu ysgolion rhagorol ledled y rhanbarth. Trwy ganolbwyntio ar herio a chefnogi, mae GwE yn gweithio gydag ysgolion i ddatblygu system hunan-wella lle mae ymddiriedaeth y bydd ysgolion a'u harweinwyr ar bob lefel yn ein tywys ar y siwrnai honno.

Ein gweledigaeth yw datblygu system addysg o'r radd flaenaf lle bydd pob disgybl yn y rhanbarth yn gallu cael mynediad at addysgu o ansawdd cyson uchel ym mhob ystafell ddosbarth a lle bydd pob ysgol, ble bynnag y bônt yn ddaearyddol, yn cael eu harwain gan arweinwyr rhagorol.

Trwy bartneriaeth CaBan, mae GwE yn gweithio i gefnogi'r gwaith o ddatblygu athrawon o ansawdd uchel ar gyfer y dyfodol.  Trwy ddarparu dysgu proffesiynol parhaus mewn diwylliant sy'n rhoi bri ar ymchwil, mae GwE yn gweithio i arfogi'r holl staff i gyflawni pedwar diben y cwricwlwm ym mhob cyd-destun, a gwella ansawdd asesu ar gyfer dysgu i gefnogi amcanion Llywodraeth Cymru yn 'Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl 2017-2021’

Sefydliad Cydweithredol dros Ymchwil Addysg, Tystiolaeth ac Effaith (CIEREI)

Sefydliad cydweithredol, dwyieithog ac amlddisgyblaethol yw CIEREI ar gyfer creu tystiolaeth ymchwil. Ei brif nod yw cael effaith gadarnhaol ar ddysgu a lles plant mewn ysgolion. Cydweithrediad strategol a ffurfiol yw CIEREI rhwng GwE (Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru), Prifysgol Bangor (dan arweiniad yr Ysgol Addysg a'r Ysgol Seicoleg), a chyrff a sefydliadau eraill sydd â diddordeb penodol mewn gwella canlyniadau addysgol a lles plant.